YAŞLANMA İLE KAN HÜCRELERİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

 

Hastalık sırasında yeni kan hücrelerini çabuk yapabilme kabiliyetinin azalması yaşlanmanın bir özelliğidir.

Kemik iliğindeki değişiklikler: Kemik iliği alanını dolduran hematopoetik doku, doğumdan 30 yaşına kadar progresif olarak azalır. 70 yaşından sonra tekrar uzun kemiklerde, özellikle de femurda azalmaya başlar, yassı kemikler ise korunmuştur ikinci azalmanın kan yapım elementlerindeki intrensek azalmadan mı yada kemik iliğinde hematolojik dokunun yerini alan yağ dokusundaki artıştan mı kaynaklandığı bilinmemektedir.

Doku kültürlerinde seri transplantasyonlarla devam ettirilebilen ilik hücrelerinin yaşam süreleri genç ve yaşlılarda benzer olmasına rağmen, ilikteki stem hücrelerinin sayısı yasla azalır. ilik kültürlerinin DEMİR (Fe) içerme oranı yaşlı ve genç eriskinde benzerdir, fakat yaşlıda bu oran eritrapoetin uyarısı ile daha az artar. Fe'in barsaklardan emilimi yaşlıda normaldir, fakat eritropoezin yavaşlaması eritrositlere Fe'in bağlanmasını azaltır.

Sağlıklı yaşlılar hipoksi veya hemoraji gibi durumlarda gençler kadar yeterli retikülosit cevabı oluşturamazlar. Bu defektin ineffektif eriropoezden, hematopoetik elementlerdeki değişikliklerden, growth faktörlerdeki azalmadan yada ilikteki yaşa bağlı yapısal değişikliklerden mi kaynaklandığı bilinmemektedir. Yaşlı hastalarda, kanama veya ciddi bir enfeksiyondan sonra periferik kan değerlerinin yavaş düzelmesi kemik iliği rezervinin azalması olarak isimlendirilir.

Kemik iliği fonksiyonundaki bu değişiklikler nutrisyonel eksikliklerden dolayı değildir, çünkü total vücut demiri ve Ki demiri yasla artar ve sağlıklı yaşlılardaki folat ve vitamin B12 seviyeleri normal sınırlarda seyreder.

Periferik kandaki değişiklikler: Ortalama Hb ve Hct değerleri yasla hafifçe azalır, fakat normal erişkin değerlerinin altına inmez. Ortalama korpusküler volüm [MCV] hafifçe artar, fakat eritrositlerin morfolojik özellikleri anlamlı olarak değişmez. Eritrositlerin 2,3 difosfogliserat içeriği azalır, osmotik frajilite artar.

Erirosit yaşam süresi, total kan volümü. eritrosit volümü ve trombositlerin morfolojik özellikleri yaşla değişmez. Trombasit sayısı normal veya hafifçe azalmış olabilir. Trombosit fonksiyonları da normal, azalmış veya artmış olarak bildirilmiştir.

Lenfoid sistemdeki değişiklikler: Lenfoid sistemdeki yasa bağlı değişiklikler hücresel ve humoral immüniteyi etkiler. Yaşlanmayla antikor cevabı azalır, T hücre fonksiyonu azalır, gecikmiş tipte hipersensivite azalır, mitojenlere T hücrelerinin proliferatif cevabı azalır, antikorların antijene affinitesi azdır, otoidiotip antikor üretimi artar. immün sistemdeki bu değisıklikler enfeksiyon ve malignitelere karşı yaşlıları daha duyarlı yapar.

Sağlıklı yaşlılarda total lenfosit ve granülosit sayıları normal veya hafif azalmıştır.

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Site, sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitedeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu site sorumlu tutulamaz.Bu sitedeki bilgileri kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır. Web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine ve site sahibinin iznine bağlıdır. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar.